การลงพื้นที่เยี่ยมเสริม กำกับ ติดตามและประเมินความพร้อมมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยโควิด-19 ในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในสถานศึกษา เพื่อสามารถดำเนินการเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น