การตรวจ ATK นักเรียนเลขคี่

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการตรวจหาเชื้อโคโรนา COVID-19 เบื้องต้นด้วย Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เลขคี่  จำนวน 810 คน เพื่อคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นในการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On-Site) 50% ผลการตรวจของนักเรียนไม่พบผู้ติดเชื้อ (ผลเป็นลบ) 100%