การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอนุชา  เฟื่องศรี หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักเรียนตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย