การรวจ ATK บุคลากรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”เข้ารับการตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อคัดกรองบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site 50% ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจหาเชื้อให้กับบุคลากร ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 100% ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”