รองผู้อำนวยการเขตฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”