ขอขอบคุณกรมทางหลวงชนบท ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการขีดเส้นถนนจราจร ทางข้ามม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณกรมทางหลวงชนบท ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการขีดเส้นถนนจราจร ทางข้ามม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรมีความสะดวกในการใช้เส้นทางจราจร การเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อย่างปลอดภัย