การแจกซิมอินเทอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์การเรียน ม.6

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแจกซิมอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรียน และเอกสารประกอบการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการดำเนิน กิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ โดมหน้าเสาธง