การแจกซิมอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.5

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแจกซิมอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรียน และเอกสารประกอบการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการดำเนิน กิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ โดมหน้าเสาธง