การอบรมวิทยากรแกนนำ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอนุชา เฟื่องศรี หัวหน้ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพระนครศรอยุธยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)