การประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมี นางสาวอารีรัตน์ สวนหลวง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการ ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ทูบีนัมเบอร์วัน