รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการประกวดแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเสนา

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการประกวดแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเสนา ได้รับรางวัลให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าประกวดแข่งขันในระดับประเทศ ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทอำเภอ