ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประกวด ระดับประเทศ ประจำปี 2564 

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564