กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 “รางวัลยอดเยี่ยม” โครงการ “สร้างสรรค์สื่อวิทย์ สนุกคิด น่าเรียนรู้” กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง