ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน คือ นายณัฐวุฒิ  โคบุตร นักเรียนโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา และนางสาวเพชรชมพู  ปรีชาชาญ นักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564