สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยามอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการไพศาล  ไหวฉลาด  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสมนึก อำพันธ์ และ ผู้อำนวยการปฏิญญา ไตรพรหม ที่ปรึกษา ที่ห่วงใยสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้เดินทางมามอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จำนวน 79 ชุด