โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กันยายน 2564 นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรแกนนำ สมาชิกกลุ่มที่ 2  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา