กิจกรรมอบรมวิธีการใช้งานระบบ SGS

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล นำโดย รองผู้อำนวยการอารีรัตน์ สวนหลวง จัดกิจกรรมอบรมวิธีการใช้งานระบบ SGS ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบปฏิบัติการของ SGS และสามารถดำเนินการปรับใช้ในการวัดประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ