คณะศึกษานิเทศก์ สพม.อย. นิเทศห้องเรียนออนไลน์ 1/2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของคุณครูที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งให้ข้อแนะนำ ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ให้กับคุณครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”