ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สพม. เยี่ยมโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิิทธิ์” ขอขอบคุณ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่เดินทางมาให้กำลังใจ คณะครู และ ผู้บริหาร ในการจัดการเรียนรู้ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พร้อมแลกแปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาโรงเรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่รอ การช่วยเหลือจากทาง สพม.อย. โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกัน ณ ห้องเกียรติภูมิ