ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์