การประชุมคณะครูรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการประชุม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตาม นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงเรื่องการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในช่วง WFH