การประชุมพัฒนาครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและคุณครูวรรณภา  เย็นมนัส หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมประชุมออนไลน์ในโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19