โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 รองผู้อำนวยการอุทัย นุชนวลและว่าที่ร้อยตรีวีรชัย วงศ์คิรีวรรณ หัวหน้างานยาเสพติดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดย สพม.อย. ผ่าน Google Meet