กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์