การรายงานตัว/มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการแจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไลน์