การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 และรับรายงานตัวนักเรียนประเภทโควตา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”