การล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไปฝ่ายงานอาคารสถานที่ ร่วมกับเทศบาลเมืองเสนา ดำเนินการล้างฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2564