สพม.อย.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”