การอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2564 รองผู้อำนวยการอุทัย  นุชนวล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการในการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา