การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และคณะครูจากโรงเรียนสาคลีวิทยาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์