To be number one จัดค่ายพัฒนาศักยภาพชมรมเครือข่าย

วันที่ 8 เมษายน 2564 ชมรม To be number one โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพชมรมเครือข่ายเเละกิจกรรมระหว่างเครือข่ายชมรม To be number one” ณ โรงเรียนชายนาพัฒนา