รองผู้อำนวยการเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการอารีรัตน์  สวนหลวง และรองผู้อำนวยการอุทัย  นุชนวล เข้ารับการประเมินตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์1”