ชมรม TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกัน COVID-19

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามแหล่งชุมชนใกล้เคียง