ชมรม To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันภัยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจค้นสารเสพติดในโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ณ โดมหน้าเสาธง