ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ด้านการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3