การแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0 ร มส มผ)  ในปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”