การสรุปโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินกิจกรรมการสรุปโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และกลยุทธ์ของ สพฐ. ณ หอประชุมอเนกประสงค์