การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมอเนกประสงค์