สวนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ปลูกฝังความพอเพียงพอประมาณและการพึ่งพาตนเอง และเพื่อให้นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”