การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการ และตัวแทนคุณครูประจำกลุ่มสาระฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (พีไอเอ็ม) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา