การมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนโครงการธนาคารความดี เพื่อปลูกฝังการทำความดี มีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างในการทำความดี ณ โดมหน้าเสาธง