การมอบเกียรติบัตร โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจรรม โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ ครูคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์

ประจำปี 2564 ณ โดมหน้าเสาธง