สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 และการเปิดเรียน 100%

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มการเปิดเรียน 100% พร้อมกับมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานศึกษา