ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ทุกท่าน