แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลักคณา สุขวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2562