สพม.3 มานิเทศการจัดการเรียนรู้

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำโดย ท่าน ดร. สุภาภรณ์ สิ้นภัย ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีท่าน ผอ. ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา