ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต นร.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โอกาสมานิเทศติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน อันเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน