“เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19”

ผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่ รร.เสนา”เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19″ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกับหน่วยงานปกครอง หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอเสนา โดยมีผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากร ของ สพม.เขต 3 ร่วมให้ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563