การรับหนังสือเรียน ม.2 ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”