การสลับวันมาเรียนของนักเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2563
โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ การสลับการมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคี่ วันคู่ และสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม คื่อ กลุ่มเลขคี่ กับกลุ่มเลขคู่